Тернопіль Тирасполь

Ternopilgerb.jpgПрапорГерб


І. Загальні положення

1.1. Тернопільська міська громадська організація “Товариство дружби “Тернопіль-Тирасполь” (далі Організація) є добровільною, неприбутковою, незалежною і позапартійною організацією, що здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, добровільності та самоврядування. Організація   у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об'єднання громадян”, чинним законодавством та цим Статутом;
1.2. Організація, на добровільних засадах, об'єднує громадян, які визнають вимоги цього Статуту, незалежно від їх соціального становища, віросповідання, національності та політичних поглядів.
1.3 .Діяльність Організації поширюється на територію міста Тернопіль.
1.4. Юридична адреса Організації – 46003, м. Тернопіль, вул. Новий Світ, 16, кв. 39.
1.5. Організація утворюється і діє з місцевим статусом.
1.6. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Має самостійний фінансовий баланс, розрахункові рахунки в банках України, печатку і штамп з офіційною назвою Тернопільська міська громадська організація Товариство дружби Тернопіль-Тирасполь”.
1.7. У своїй діяльності Організація співпрацює з державними органами, профспілковими, громадськими, благодійними та іншими установами та організаціями, у тому числі і з міжнародними. Організація може бути членом інших вітчизняних та зарубіжних організацій, таких що мають спільні цілі та завдання, або відкривати в них свої представництва.
1.8.
Після реєстрації Організації, у порядку передбаченому чинним законодавством України, держава забезпечує додержання її прав і законних інтересів.
1.9. Повна назва організації - Тернопільська міська громадська організація Товариство дружби Тернопіль-Тирасполь.
1.10. Скорочена назва організації – ТМГО Товариство дружби Тернопіль-Тирасполь.

II. Цілі і завдання

2.1. Метою діяльності Організації є задоволення та захист законних культурних, творчих, бізнесових, наукових, спортивних, мистецьких та інших спільних інтересів своїх членів, що ґрунтуються на сприянні розвитку співпраці і дружби між містами-побратимами Тернополем та Тирасполем.
2.2. У відповідності з зазначеною метою Організація діє у таких напрямках:
-    сприяння налагодженню тісних взаємовигідних контактів між представниками всіх гілок влади міст-побратимів;
-          сприяння налагодженню спільної взаємовигідної інвестиційної діяльності по розвитку промисловості, транспорту, зв’язку, комунального господарства, більш повного задоволення потреб населення міст-побратимів в товарах і послугах, продукції виробничо-технічного призначення;
-          сприяння в організації систематичного обміну інформаційно-аналітичними матеріалами, які відображають зміни в системі освіти, сприяння взаємній співпраці міст-побратимів в підготовці наукових, технічних, управлінських, педагогічних кадрів і підвищенні їх кваліфікації;
-          сприяння організації спільного проведення спортивних змагань, турнірів, наданню на взаємовигідних умовах матеріально-технічної бази спортивного і туристичного призначення, спільній розробці і використанню туристичних маршрутів;
-          організація спільних семінарів, симпозіумів, конференцій, виставок, круглих столів;
-          діяльність з питань захисту прав людини, сталого розвитку, розвитку громадянського суспільства, місцевого самоврядування, екологічних та гендерних проблем,
-          співпраця з науковими, громадськими та іншими організаціями, ЗМІ, видавництвами;
-          діяльність по захисту прав українців, котрі проживають за межами країни;
-          здійснення інших завданнь, що пов'язані з метою діяльності Організації та не протирічать чинному законодавству України.

 III. Членство в Організації

3.1.
Членство в організації є добровільним і будується на засадах індивідуального  та колективного. Індивідуальними членами організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років та які визнають Статут Організації та сприяють реалізації статутних завдань, колективними членами - колективи підприємств, установ, організацій, що визнають Статут Організації, сприяють досягненню мети та реалізації статутних завдань Організації, які бажають сприяти розвитку співпраці між містами-побратимами.
3.2. Прийняття у члени Організації здійснюється за рішенням Ради Організації на підставі письмової заяви індивідуального члена, або рішення керівного органу колективного члена;
3.3. Колективні члени реалізують свої права та обов`язки через своїх представників.
3.4. Прийом в члени Організації здійснюється за умови сплати вступного внеску.
3.5. Членство в Організації може бути припинено в добровільному порядку за рішенням Ради Організації на підставі:
- для індивідуальних членів – письмової заяви про вихід із членів Організації;
- для колективних членів – письмової заяви про вихід із членів Організації та відповідного рішення трудового колективу підприємств, установ, організацій, а також в разі ліквідації підприємств, установ, організацій.
3.6.Член Організації може бути виключений з Організації, якщо він не бере участі в її діяльності, не виконує обов'язків члена Організації, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Організації, її фінансовому стану. Рішення про виключення приймається Радою.
3.7.Член Організації, який не сплатив членських внесків за пів року, вважається особою, що добровільно позбавила себе цього звання. Така особа може знову бути зарахована до складу членів Організації, без подачі заяви, за умови сплати членських внесків за поточний рік. При цьому вона звільняється від сплати вступного внеску.
3.
8. Колективні члени самостійно визначають розміри та форми своєї матеріальної допомоги Організації.

IV. Права та обов'язки членів Організації

4.1. Члени Організації зобов’язані:
4.1.1. В своїй діяльності керуватися цим Статутом, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність громадських організацій, виконувати та дотримуватись рішень Загальних зборів членів Організації  та інших органів управління Організації прийнятих в межах їх компетенції.
4.1.2. Брати участь в реалізації цілей та завдань Організації.
4.1.3. Брати активну участь у роботі Організації.
4.1.4. Сприяти проведенню заходів, здійснюваних Організації.
4.1.5. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати вступний та членські внески, розмір і порядок сплати яких визначаються та затверджуються рішенням Ради Організації.
4.1.6. Не допускати дій, які наносять Організації  моральну та матеріальну шкоду.
4.1.7. Поважати права та законні інтереси інших членів Організації.
4.1.8. Усіляко сприяти виконанню статутних завдань Організації.
4.1.9. Пропагувати цілі і завдання Організації
4.1.10. Дбайливо ставитись до майна Організації.
4.1.11. Нести інші обов'язки, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.
4.1.12. Сприяти залученню до Організації нових членів.
4.2. Члени Організації мають право:
4.2.1. На одержання інформаційних матеріалів про роботу Організації.
4.2.2. Вносити на розгляд органів управління Організації пропозиції щодо поліпшення  діяльності Організації та усунення недоліків у її роботі.
4.2.3. Вносити на розгляд Загальних зборів членів Організації зміни і доповнення до Статуту Організації.
4.2.4. Обирати та бути обраними до складу органів управління Організації.
4.2.5. Брати участь у роботі Організації, зокрема на конференціях і зустрічах, які проводить Організація.
4.2.6.  Брати участь у діяльності Організації, якщо така діяльність не суперечить цьому  Статуту та програмам затвердженим Радою Організації.
4.2.7. Передавати майно, кошти та інші матеріальні цінності у власність Організації та отримувати звіт про використання зазначеного майна, коштів та цінностей.
4.2.8. Брати участь у зборах місцевих осередків і заходах, що проводяться Організації.
4.2.9. Добровільно вийти з членів Організації без пояснення обставин в порядку, встановленим цим Статутом.    
4.2.10. Бути членами інших громадських організацій.
4.2.11. Пропонувати включення будь-яких питань, що входять у коло статутних завдань Організації, до порядку денного для розгляду їх на засіданнях Загальних зборів членів Організації.  
4.2.12. Вимагати в окремих випадках скликання позачергових Загальних зборів членів Організації.
4.2.13. Оскаржувати рішення Ради Організації про виключення із числа членів Організації  до вищестоящого органу – Загальних зборів членів Організації.
4.2.14. Отримувати від Організації для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Організації.
4.2.15. Користуватись матеріальною та правовою підтримкою Організації, всіма її інформаційними джерелами, реалізовувати інші права, що випливають із діяльності Організації.
      4.2.16. Одержувати безкоштовні консультації, інструктивно-методичні вказівки;
4.3. При припиненні членства в Організації члени не мають права вимагати повернення майна та інших цінностей, що були передані ними у власність Організації для здійснення її статутних завдань, а також не мають права вимагати та претендувати на майно, інтелектуальну власність, набуті Організацією, у тому числі надані фізичними та юридичними особами у вигляді пожертвувань тощо.


V. Порядок утворення та діяльності органів управління Організації
5.1. Органами управління Організації  є:
Загальні збори членів Організації;
Рада Організації;
Голова Організації.
5.2. Вищим органом Організації є Загальні збори членів Організації її членів, які скликаються Радою Організації не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори членів Організації скликаються більшістю членів Ради Організації, Головою Організації, або за вимогою не менше 1/3 членів Організації. Загальні збори членів Організації є правомочними в тому випадку, коли на них присутні не менш 2/3 членів Організації.
5.3. Загальні збори членів Організації проводяться за місцезнаходженням Організації. За згодою більшості членів Організації Загальні збори членів Організації можуть проводитись і в іншому місці.
5.4. Голосування на Загальних зборах членів Організації проводиться за принципом: один член – один голос.
5.5. Прийняті рішення Загальних зборів членів Організації оформляється протоколами та є обов’язковими для всіх членів Організації. Оригінал протоколу Загальних зборів членів Організації зберігається у Голови Організації.
5.6. До компетенції Загальних зборів членів Організації належать такі питання:
5.6.1. Затвердження Статуту Організації та внесення до Статуту змін і доповнень.
5.6.2. Визначення основних напрямків діяльності Організації.
5.6.3. Обрання терміном на 3 роки: Голови Організації та заступника голови Організації, чисельного та персонального складу Ради Організації, членів Ревізійної комісії Організації.
5.6.4. Обрання почесних членів Організації.
5.6.5. Прийняття рішення: про вступ Організації до складу спілок, асоціацій та інших об’єднань, діяльність яких не суперечить меті та завданням Статуту Організації.
5.6.6. Перевірка рішень Ради Організації про виключення з членів Організації у випадку їх оскарження, а також  прийняття рішень про примусове виключення з членів Організації.
5.6.7. Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації, обрання членів ліквідаційної комісії та визначення коло їх  повноважень, в разі ліквідації Організації.
5.6.8. Вирішення питань щодо механізму реалізації права власності на майно та кошти Організації.
5.6.9. Заслуховування звітів Ради Організації, Голови Організації та Ревізійної комісії Організації про проведену роботу.
5.6.10. Обрання та затвердження голови та складу ліквідаційної комісії, в разі прийняття рішення про ліквідацію Організації.
5.6.11. Вирішення інших питань, що віднесені цим Статутом до їх компетенції.
5.7. Рішення на Загальних зборах членів Організації приймаються простою більшістю голосів, присутніх на Загальних зборах членів Організації, крім рішень про внесення змін та доповнень до Статуту, реорганізацію або ліквідацію Організації, які потребують не менш як дві третини голосів присутніх на Загальних зборах членів Організації.
5.8. В період між Загальними зборами членів Організації діяльністю Організації керує Рада Організації. До складу Ради Організації за посадами входять: Голова, заступник голови.
5.9. До повноважень Ради Організації відноситься:
5.9.1. Прийняття рішень про скликання чергових та позачергових Загальних зборів членів Організації, визначення порядку денного Загальних зборів членів Організації, прийняття рішень про включення до порядку денного Загальних зборів членів Організації питань, запропонованих членами Організації з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.
5.9.2. Прийняття рішень про прийняття та добровільний вихід із членів Організації.
5.9.3. Прийняття рішень про виключення з членства за порушення статутних вимог Організації;
5.9.4. Виконання рішень Загальних зборів членів Організації прийнятих в межах їх компетенції.
5.9.5. Затвердження перспективних і поточних планів та програм діяльності Організації, бюджету та кошторисів витрат.
5.9.6. Затвердження положень (статутів) осередків Організації.
5.9.7. Затвердження положень, правил, інструкцій та інших внутрішніх документів Організації в межах своєї компетенції.
5.9.8. Затвердження зразків печаток, штампів, емблем та іншої атрибутики Організації.
5.9.9. Прийняття рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств із статусом юридичної особи та затвердження їх Статутів (положень).
5.9.10. Призначення на посади та звільнення з посад, а також заслуховування звітів про роботу директорів госпрозрахункових установ і організацій, заснованих підприємств із статусом юридичної особи.
5.9.11. Винесення на обговорення і затвердження Загальних зборів членів Організації річні звіти про діяльність Організації та рекомендації з розподілу ресурсів на наступний рік.
5.9.12. Визначення розміру та порядку сплати вступного та членських внесків.
5.9.13. Здійснення функцій щодо господарського управління майном та коштами Організації в межах наданої компетенції Загальними зборами членів Організації .
5.9.14. Визначення умов оплати посадових осіб Організації.
5.9.15. Затвердження фонду заробітної плати та штатного розкладу працівників Організації.
5.9.16. Прийняття рішення про створення місцевих осередків Організації.
5.10. Рада Організації проводить свої засідання по необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Чергові та позачергові засідання Ради Організації скликаються за ініціативою Голови Організації, або за вимогою не менше 1/3 членів Ради Організації, Ревізійної комісії Організації. Запрошення на засідання Ради Організації має надаватись не менше ніж за 3 дні. Засідання Ради Організації вважається таким що відбулося, якщо на них присутні не менше 2/3 складу Ради Організації. Рішення Ради Організації приймається простою більшістю голосів присутніх членів Ради Організації.
5.11. Голова Організації обирається на Загальних зборах членів Організації та очолює Раду Організації. Голова Організації здійснює керівництво поточною діяльністю Організації в межах компетенції і прав, визначених цим Статутом і рішеннями Ради Організації.
5.12. До повноважень Голови Організації належить:
5.12.1. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів членів Організації та Ради Організації.
5.12.2. Координація роботи Ради Організації і головування на її засіданнях.
5.12.3. Діяти від імені Організації без довіреності, укладати договори, контракти та інші угоди від імені Організації, право першого підпису фінансових документів, видавати довіреності посадовим особам Організації, відкривати рахунки в установах банків, видавати в межах своєї компетенції накази та розпорядження з питань поточної діяльності Організації, які є обов’язковими до виконання штатними працівниками та членами Організації.
5.12.4. Вирішення питань про прийом та звільнення штатних працівників, вирішення інших кадрових питань.
5.12.5. Делегування частини своїх повноважень заступнику голови Організації.
5.12.6. Забезпечує управління майном та коштами Організації згідно рішень Загальних зборів членів Організації та Ради Організації, прийнятих в межах їх компетенцій.
5.12.7. Керує поточною діяльністю Організації.
5.12.8. Погодження, виконання, контроль за виконанням рішень Загальних зборів членів Організації, Ради Організації.
5.12.9. Представляти Організації у відносинах із органами державної влади та управління, підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами всіх форм власності та громадянами з питань, пов’язаних із діяльністю Організації, відстоювання інтересів Організації в судових органах, видання доручень на представлення інтересів Організації.
5.12.10. Звітує про поточну діяльність Організації перед Загальними зборами членів Організації .
5.12.11. Вирішення інших питань, пов’язаних із діяльністю Організації, за винятком тих питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів членів Організації і Ради Організації.
5.13. У разі відсутності Голови Організації, його обов’язки виконує заступник голови Організації.
5.14. Контролюючим органом Організації є Ревізійна комісія Організації.
5.15. Голова та персональний і кількісний склад Ревізійної комісії Організації обирається на Загальних зборах членів Організації відкритим голосуванням із членів Організації, що не входять до складу Ради Організації.
5.16. Ревізійна комісія Організації:
5.16.1. Ревізує та контролює фінансово-господарську діяльність Організації відповідно до Статуту. Ревізія діяльності Організації проводиться по мірі необхідності але не рідше одного разу на рік. Результати ревізії щорічно доводяться до відома членів Організації.
5.16.2. Звітує про свою роботу на засіданнях Загальних зборів членів Організації.

VІ. Матеріально-фінансове забезпечення та фінансова звітність Організації
6.1. Організація має право власності на майно та кошти, одержані у відповідності до чинного законодавства України: передане йому членами Організації в установленому порядку, набуте від вступних і членських внесків та інших добровільних внесків членів Організації, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, організаціями, а також на майно та майнові права, придбаних за рахунок власних коштів чи набутих на інших підставах не заборонених законом відрахувань.
Організація також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств із статусом юридичної особи.
6.2. Організації може мати у власності приміщення, споруди, транспортні засоби, цінні папери, кошти та інше майно, необхідне для реалізації цілей та завдань Організації. Всі питання фінансового та майнового характеру вирішуються  у відповідності до чинного законодавства.
6.3. Організація самостійно володіє, користується і розпоряджається об’єктами власності.
6.4. Кошти та майно Організації витрачаються за рішенням Загальних зборів членів Організації.
6.5. Організація і створені ним організації та підприємства зобов’язані вести бухгалтерський та податковий облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.
6.6. Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які правочини, що не суперечать її статутним цілям і законодавству України.
6.7. Організація обліковує на окремих банківських рахунках кошти для статутної діяльності організації як в національній, так і в іноземній валютах.
6.8. Джерелами формування майна Організації є:
6.8.1. Кошти та інше майно, передане членами Організації у власність.
6.8.2. Кошти та майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.
6.8.3. Майно, придбане або створене Організацією на законних підставах для виконання статутних завдань.
6.8.4. Вступні та членські внески членів Організації.
6.8.5. Пасивні доходи.
6.8.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
6.8.7. Дотації чи субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів.
6.8.8. Надходження від госпрозрахункових установ і організацій, підприємств, які створені (засновані) Організацією.
6.9. Грошові кошти використовуються на здійснення статутної діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
6.10. Організація користується самостійністю у питаннях прийняття рішень щодо визначення умов оплати праці працівників апарату,  використання власних фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
6.11. Фінансова діяльність Організації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.12. Держава, її органи управління, підприємства, установи, організації не відповідають за зобов’язання Організації, так само як і Організація не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів управління, підприємств, установ, організацій.
6.13. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення. Члени Організації не відповідають за зобов’язаннями Організації, а Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, крім випадків, передбачених законодавством.

ХІІ. Міжнародні зв’язки Організації
7.1. Організація здійснює міжнародні зв’язки у порядку, встановленому чинним законодавством України.
7.2. Організація та її підрозділи можуть вступати в міжнародні громадські організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати угоди з питань, що відносяться до статутної діяльності , брати участь у міжнародних проектах.

ХІІІ. Припинення діяльності Організації
8.1. Припинення діяльності Організації може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
8.2. Діяльність Організації може бути припинена в разі ліквідації чи реорганізації за рішенням Загальних зборів членів Організації, якщо за таке рішення проголосувало не менш 2/3 членів Організації присутніх на Загальних зборах членів Організації.
8.3. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів членів Організації. При реорганізації Організації її права та обов’язки переходять до правонаступників. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
8.4. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів членів Організації або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету.
8.5. У випадку ліквідації Організації за рішенням Загальних зборів членів Організації призначається ліквідаційна комісія Організації. До ліквідаційної комісії Організації переходять всі права та обов’язки щодо діяльності Організації при її ліквідації.

ІХ. Зміни та доповнення до Статуту Організації
9.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації проводиться за рішенням Загальних зборів членів Організації кваліфікованою більшістю, але не меншою, ніж 2/3 голосів присутніх членів Організації на засіданні Загальних зборів членів Організації.
9.2. Організація у 5-денний термін подає до реєструючого органу необхідні документи про внесення змін або доповнень до Статуту Організації.
9.3. Зміни та доповнення до Статуту Організації реєструються згідно чинного законодавства України.


Прихильники